Rnd Image 02

Zkolaudováno a prodáno

Informace o ochraně osobních údajů

Společnost APARTMÁNY Javorská s.r.o., IČ: 04438001, se sídlem Borská 1045/40, Skvrňany, 301 00 Plzeň, (dále jen “APARTMÁNY Javorská“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností APARTMÁNY Javorská.

APARTMÁNY Javorská zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Pro účely splnění informační povinnosti společnosti, s cílem uvést dotyčným osobám další skutečnosti o zpracování jejich osobních údajů společností APARTMÁNY Javorská, vydává Společnost tento dokument popisující politiku ochrany osobních údajů, který APARTMÁNY Javorská transparentně zveřejní tak, aby dotčené osoby k ní měli snadný a permanentní přístup.

I. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

APARTMÁNY Javorská zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu se ZOOU, přičemž tyto osobní údaje APARTMÁNY Javorská shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu, nejméně však po dobu plnění smlouvy.

Osobní údaje získává APARTMÁNY Javorská přímo od subjektu údajů, od třetích subjektů a z veřejných evidencí.

Zpracovávání osobních údajů v následujícím rozsahu:

a) identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti;
b) údaje o adrese: adresa trvalého, příp. přechodného pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
c) další osobní údaje: číslo bankovního účtu, evidenční číslo obchodního partnera, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona. 

Účely zpracování osobních údajů: 

a) zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy APARTMÁNY Javorská shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření nebo změnu dané smlouvy. Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zde dobrovolné, zároveň je však sdělení těchto osobních údajů základním předpokladem pro uzavření nebo změnu předmětné smlouvy, resp. poskytnutí sjednávaných služeb, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů. V některých případech je rozsah osobních údajů poskytnutých pro účely smlouvy přímo určený obecně závazným právním předpisem (např. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

b) zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána APARTMÁNY Javorská zpracovává osobní údaje fyzických osob na základě příslušných obecně závazných právních předpisů, či mezinárodních smluv, zejména na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších s tím souvisejících právních předpisů za účelem řádného vedení a evidence účetnictví. Poskytnuté osobní údaje od dotyčné osoby jsou poskytovány zprostředkovatelům, kteří pro APARTMÁNY Javorská zabezpečují vedení a evidenci účetnictví. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu stanoveném v zákoně. Poskytnutí osobních údajů dotčené osoby je zákonným požadavkem a v případě jejich neposkytnutí APARTMÁNY Javorská nemůže plnit své zákonné povinnosti vyplývající ze zákona a ostatních s tím souvisejících obecně závazných právních předpisů.

c) osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu zajištění či poskytnutí příslušné služby, vyřízení žádostí, reklamací či stížností aj. Právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy provozovatele, kterými sleduje řádné poskytnutí služby. Tyto osobní údaje mohou být dále poskytovány příjemcům, jako jsou dodavatelé, zejména zprostředkovatelé, advokátní kanceláře, finanční poradci.

d) APARTMÁNY Javorská zpracovává osobní údaje za účelem prokázání, uplatňování, resp. ochraňovaní svých práv a právem chráněných zájmů vůči dotčeným osobám. Osobní údaje dotčené osoby jsou zpracovávány většinou zejména v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt. Právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy provozovatele, kterými sleduje prokazování, uplatnění nebo hájení svých právních nároků. Tyto osobní údaje mohou být dále poskytovány příjemcům, jako jsou orgány činné v trestním řízení, soudy, zprostředkovatelé jako jsou např. advokátní kanceláře, notáři či soudním exekutorem, ekonomem a auditorem. Bez poskytnutí osobních údajů dotčených osob výše uvedenými způsoby není možné zajistit ochranu před neoprávněnými zásahy do práv a právem chráněných zájmů společnosti, jakož i práv třetích osob.

e) V některých případech, zejména v případě, pokud není dán žádný z výše uvedených právních základů pro zpracování osobních údajů dotyčné osoby, ale zpracovávání osobních údajů dotčené osoby na určitý účel je třeba, může APARTMÁNY Javorská zpracovávat osobní údaje dotčené osoby na základě jejího dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas dotčené osoby musí být dobrovolný, svobodný, vážný, konkrétní, informovaný a jednoznačný, přičemž může být proveden ve formě jednostranného prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího úkonu.

II. ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle APARTMÁNY Javorská a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli APARTMÁNY Javorská, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu se ZOOU.

Zpracovateli osobních údajů APARTMÁNY Javorská jsou zejména:

a) Athos finance s.r.o.,
b) dodavatelé nebo poskytovatelé služeb,
c) další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů.

APARTMÁNY Javorská informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

III. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

APARTMÁNY Javorská uchovává osobní údaje dotčených osob pouze po nezbytně dlouhou dobu, která závisí na důvodu a účelu jejich zpracování, zejména však:

a) po dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou, zda trvání předsmluvních vztahů, pokud zpracovává osobní údaje na právním základě plnění smlouvy;
b) po dobu vyžadovanou příslušným obecně závazným právním předpisem, pokud zpracovává osobní údaje z důvodu plnění svých zákonných povinností;
c) po dobu trvání oprávněného zájmu dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné z důvodu existence možnost ohrožení jejich života, zdraví nebo majetku;
d) po dobu trvání oprávněného zájmu, který sleduje APARTMÁNY Javorská, pokud je zpracování osobních údajů pro tento účel nezbytné;
e) po dobu výslovně uvedenou v souhlasu nebo do jeho odvolání, pokud zpracovává osobní údaje na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů podle jednotlivých právních základů jejich zpracování je APARTMÁNY Javorská oprávněna zpracovávat osobní údaje dotčené osoby pouze na slučitelné účely nebo pro speciální účely, jakými jsou například archivace nebo statistika. Dotyčná osoba je oprávněna kdykoliv adresovat APARTMÁNY Javorská žádost o sdělení doby uchovávání jejích osobních údajů.

IV. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

APARTMÁNY Javorská důsledně respektuje zásady zpracování osobních údajů dotčených osob a jejich soukromí, přičemž dbá na dodržování základních zákonných zásad zpracování osobních údajů, a to, že osobní údaje musí být zejména:

a) získávané na konkrétní určený, vymezený a legitimní účel
b) zpracovávány zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně
c) zpracovávané přiměřeně, relevantně s omezením na rozsah, který je nezbytný pro dosažení příslušného účelu jejich zpracování
d) správné a podle potřeby aktualizována
e) uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci dotčených osob nejvíce, dokud je to nutné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
f) zpracovávány způsobem, který zaručuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím odpovídajících technických nebo organizačních opatření.

APARTMÁNY Javorská bez zbytečného odkladu oznámí porušení ochrany osobních údajů dotčené osobě, v případě porušení ochrany osobních údajů, které pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob, pokud není splněna některá z podmínek pro upuštění od oznamovací povinnosti.

APARTMÁNY Javorská nezamýšlí přenést osobní údaje dotčených osob do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

APARTMÁNY Javorská zpracovává osobní údaje manuálně a automaticky. Ochrana osobních údajů je společností APARTMÁNY Javorská technicky a organizačně zabezpečení v souladu s legislativou o ochraně osobních údajů. Stejné zabezpečení vyžaduje APARTMÁNY Javorská i od zprostředkovatelů, se kterými má jako provozovatel uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s legislativou o ochraně osobních údajů.

V. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

APARTMÁNY Javorská poskytne sdělení požadovaných informací do jednoho (1) měsíce od podání žádosti, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že APARTMÁNY Javorská nebo smluvní zpracovatel APARTMÁNY Javorská provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

a) požádat společnost APARTMÁNY Javorská nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení
b) požadovat, aby APARTMÁNY Javorská nebo její smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

APARTMÁNY Javorská vždy do jednoho měsíce od podání žádost informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vymezení užitých pojmů:

- osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat
- subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují
- správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj
- zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje
- příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje
- zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace
- veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů